Algemene
Voorwaarden

Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de
opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het
met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,
verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van
teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de
meest ruime betekenis van het woord;
d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.


Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten
overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever
zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn.


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte
aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot
het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt
verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het
aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat
door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.


Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te
annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de
leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van
periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14
is niet mogelijk.


Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten
prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar
partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg
gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de
daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,
indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven
of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
industrie als redelijk beschouwd bedrag.
minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een
minimum van Ä 100,00.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs
te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten
of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten,
van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen,
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen
op grondstoffen, energie of reststoffen, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het
algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers,
ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden,
ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door
de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en
alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de
leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit
de aard van de te verwerken materialen en producten zijn
grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen
indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder
begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na
de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,
druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de
grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken,
indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.


Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de
prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld
is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling
door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens
de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel
daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat
de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden
zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot
een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1
van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf
de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente,
of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente
in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van
een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot
betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld,
is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en
de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten 
minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een
minimum van Ä 100,00.


Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering
ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken
in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking
te verlenen aan de aflevering van de krachtens
de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom
daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden,
met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen,
geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever
draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer
wordt mede begrepen transmissie van data door middel van
het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending
met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van
zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs
dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het
tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever.


Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering
heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever
wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden
niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging
of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door
hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst
door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering
door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de
leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen
als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen
van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2
van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,
is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is.
De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst
op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.


Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed
na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk
14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven
het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn
van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen
partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft
doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet
op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, drukof
andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd
of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever
geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en
anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het
totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis
te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen
aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of
minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk,
etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht
respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden
van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens
de op de levering van deze materialen en halffabrikaten
betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.


Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke
uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien
het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke
uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten
of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en
zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de
verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging
verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.


Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de
nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de
opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden
etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het
recht van de industriële eigendom dan wel het recht met
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of
regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in
rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht
dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende
werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod
of op de factuur zijn vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren
of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen,
evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving
behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of
voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht
of andere wettelijke bescherming voor de leverancier
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het
kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier
het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in
de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van
de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik
tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.


Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen,
halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages,
drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten
en randapparatuur, blijven het eigendom van de
leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte,
in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken
aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid
tot herhaald gebruik.


Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van
de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde
zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,
draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat
er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier
van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken
wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich
te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de
bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding
van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op
alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de macht
van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.


Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde
materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen,
dat de opdrachtgever materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor
deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van
een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies
van de leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen
prestatie benodigde materiaal of de daarvoor
benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d.
te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de
leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat
de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de
producten door de leverancier houdt niet in de erkenning
dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten
vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever
ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de
bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als
dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en
evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde
materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid
of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde
materialen of producten en niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever
ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken
materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of
anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere
moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en
producten te beschikken als waren deze zijn eigendom.
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de
evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.


Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,
indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting
van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek
aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking,
brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen,
andere maatregelen van overheidswege, nietlevering
van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt
als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de
opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de
overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig
bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de
vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade
aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door
de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van
deze materialen of producten en deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij
krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem
terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden
wat hij aan deze derde dient te voldoen.


Artikel 21: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht.